Training Leiderschap & Vakmanschap

Programma

Het programma bestaat uit een intakegesprek en drie modules van twee dagen inclusief avondprogramma. De modules zijn opgebouwd langs de thema’s: Verbinding maken, Regie voeren en Resultaten boeken. Tijdens elke module levert een inspirerende spreker vanuit de theorie of praktijk een bijdrage. Daarnaast is veel ruimte om eigen casuïstiek in te brengen.

Stakeholdermanagement bevindt zich op het grensvlak van de binnenwereld van de (project)organisatie en de buitenwereld van omgevingspartijen. Verbinding met de omgeving komt in onze ogen alleen tot stand als de stakeholdermanager zich bewust is van zijn of haar rol en zichzelf als (belangrijk) instrument gaat zien voor de totstandkoming van verbinding. Als basis om te komen tot duurzame afspraken en resultaten. Zelfkennis én vakkennis zijn onlosmakelijk verbonden in het ontwikkelen van de stakeholdermanager en als professional. De aspecten ‘Ken jezelf’ en ‘Ken je vak’ vormen daarom de leidraad van het programma.

Bij Ken jezelf draait het om persoonlijk leiderschap. Persoonlijk leiderschap is in onze optiek: het definiëren van jouw talenten en bijdrage aan de organisatie. Het nemen van verantwoordelijkheid om daadwerkelijk te handelen en het ontwikkelen van moed om te blijven staan als het spannend wordt. In onze visie wordt het ontwikkelen van leiderschap gezien als een reis langs meerdere dimensies. Binnen het programma word je als deelnemer zowel mentaal, emotioneel maar ook op de fysieke dimensie uitgedaagd om te kijken naar jouw kwaliteiten en ontwikkelpunten.

Bij Ken je vak draait het om vakmanschap. De wereld van een stakeholdermanager vraagt hem of haar te gaan staan voor wat hij belangrijk vindt en voor de resultaten die bereikt dienen te worden. Maar de organisatie, het project of het system en/of de politieke werkelijkheid vraagt ook om ‘kunnen volgen’ en wendbaarheid. Je brengt je omgeving in kaart op verschillende niveaus (analyse), je richt een (ontmoeting en besluitvormings) proces in ten behoeve van op duurzame relaties en zoekt naar (creatieve) oplossingen. Je vergoot daarmee de voorspelbaarheid en beheersbaarheid van projecten en processen en creëert meerwaarde voor alle partijen.

Zelfdiagnose & intakegesprek
Tijdens het intakegesprek krijg je de kans individueel kennis te maken met de begeleiders en verwachtingen over en weer uit te spreken. Tijdens dit gesprek wordt onderzocht wat de uitdagingen zijn bij jouw verdere ontwikkeling met behulp van jouw zelfdiagnose. Samen werken we toe naar het formuleren van jouw persoonlijke ontwikkelvraag als vertrekpunt voor het opleidingsprogramma.


Module 1: Verbinding maken
In deze module gaat het om het bouwen van vertrouwen en het jezelf verbinden met je omgeving.
• Centraal op de eerste dag staan het kennismaken met elkaar, de ontwikkelvragen en meer zelfinzicht opdoen op hoe je overkomt en van nature verbinding maakt. We starten met de theorie vanuit het verbinden van belangen en samenwerkingsgedachtegoed. Samenwerken op verschillende niveaus en hoe het bewustzijn van je rol als organisatie en persoon van invloed is op de aanpak (en stijl) die je kiest.
• Op de tweede dag gaan we via een fysieke workshop aan slag met het ervaren van verbinding. Via de krijgskunst van Aikido neemt Aalt Aalten ons mee in jezelf zijn en naast de ander staan via moeiteloze beweging. Het klinkt vaag maar is verrassend gelijk aan de werkelijkheid. In de middag komt Arnold Roos, zelfstandig adviseur leiderschap en organisatieontwikkeling. Hij deelt zijn visie op leiderschap en vakmanschap in een dynamische omgeving binnen en buiten de organisatie. Vanuit systematisch perspectief kijken we naar jouw omgeving en de dynamiek die van invloed is op jouw opgaven waardoor veel ruimte is voor eigen casuïstiek.

Module 2: Regie voeren
Bij de tweede module gaat het om het invullen van de regierol en het richting geven aan het proces.
• Centraal staat het verbinden van de binnenwereld van de (project)organisatie en de buitenwereld van de belanghebbenden. Hoe krijg je deze werelden op één lijn om te komen tot oplossingen? Om deze vragen te beantwoorden maken we een analyse van jouw casus. Hoe geef ik richting aan het proces en blijf ik tegelijk flexibel en openstaan voor kansen? Johanneke de Lint, schrijver van het boek Canvas Omgevingsmanagement, levert deze module een bijdrage. Zij past haar omgevingsmanagementcanvas methode en ervaring toe op de casussen van de deelnemers.
• Op de tweede dag gaan we wederom via een fysieke workshop verder rond verbinden maar dan nu vanuit kracht en weerstand. Via een boxclinic van Robin van Soolingen ontdek je volgens welke patronen je voelt, denkt en handelt. Deze inzichten helpen je steviger te staan, ook als het spannend wordt. In de middag gaan we verder met vertrouwen, omgaan met emoties en conflict door aan de hand van de eigen casuïstiek te oefenen met reële situaties in het uit het werk.

Module 3: Resultaten boeken
In de laatste module staat het besluitvormingsproces en het toewerken naar resultaten centraal.
• We gaan in op het schetsen van realistische verwachtingen richting de stakeholders in een dynamische, politieke en/of bestuurlijke context en het organiseren van een zorgvuldig besluitvormingsproces. Het doorzien van de bestuurlijke dynamiek en het begrijpen vanuit welke rol verschillende stakeholders aan tafel zitten, is daarbij essentieel. Vragen die aan bod komen zijn: Hoe verhouden samenwerking en hiërarchie zich tot elkaar? Hoe neem ik positie in aan de besluitvormingstafel en breng ik belangen voor het voetlicht? Hoe verhoud ik mij tot macht? Joost Voerman is bestuursadviseur en deelt zijn kennis en ervaring met complexe besluitvormingstrajecten.
• Op de laatste dag laten we alle inzichten en ervaringen samenkomen in een spelsimulatie en ronden we de opleiding af met een terugblik en vooruitblik op je ontwikkelstappen als persoon en professional.